WIDERLÖVS DATASKYDDSPOLICY

Den här dataskyddspolicyn handlar om hur vi på Widerlöv behandlar personuppgifter från dig, och för vilka ändamål. Här kan du också läsa vilka rättigheter du har som kund.

Det här är en förkortad version. Du hittar en länk till den detaljerade versionen i slutet av den här översikten.

Om du har frågor om vårt integritets- och dataskydd får du gärna mejla oss på dataskydd@widerlov.se.

WIDERLÖVS DATASKYDDSPOLICY I KORTHET
Vad hämtar vi in för personuppgifter?

Det beror lite på vem du är: om du kontaktar oss som köpare, säljare, spekulant eller något annat. De personuppgifter vi behandlar om dig kan t ex vara:

– Identitetsuppgifter som namn, personnummer och id-handlingar.

– Kontaktuppgifter som adress, mejladress och telefonnr.

– Information om bostäder som du köpt eller sålt via oss, eller där du varit på visning eller lagt bud, och eventuell bostadssökprofil i Intressebanken.

– Finansiell information, t ex boendekostnad, lånelöfte och låneuppgifter, betalda arvoden och andra ekonomiska transaktioner, lagda bud.

– Kakor/cookies och annan spårningsinformation som styr funktioner på sajten och lämnar besöks- och klickstatistik till Google. Läs om vår hantering av kakor här.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

För att vi ska kunna hjälpa dig med vårt utbud av tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål [laglig grund inom hakparentes]:

– Vi upprättar avtalshandlingar och liknande dokument när du säljer bostad via oss [fullgörande av avtal]

– Vi tillhandahåller våra tjänster, och utför och förbättrar våra kundåtaganden. Exempel: Intressebanken, marknadsföring, kundenkäter, eventinbjudningar. [fullgörande av avtal; intresseavvägning]

– Vi kommunicerar med dig och ger dig den bästa servicen och de bästa erbjudandena vi kan utifrån vår gemensamma historik. Exempel: nyhetsbrev, marknadsföring. [intresseavvägning]

– Vi lagrar viss information under så lång tid som lag och praxis kräver. Exempel: köpeavtal, fakturor. [uppfylla rättslig förpliktelse]

– Vi gallrar och raderar när det behövs. [uppfylla rättslig förpliktelse]

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som de är relevanta för vår kontakt. Vi genomför regelbundna gallringar för att se till att hålla lagringstiderna till ett minimum.

Gallring betyder att vi inte längre använder en viss uppgift till ett visst ändamål, det betyder inte nödvändigtvis att uppgiften raderas. Så länge det finns ett gällande ändamål med behandlingen av en viss personuppgift kan personuppgiften finnas kvar hos oss. Först när det inte finns några ändamål kvar som vi behöver personuppgiften till innebär gallringen att personuppgiften raderas.

Exempel: en kontaktuppgift till en person vars bostad vi värderat får endast användas till direktmarknadsföring i 2 år från det att uppgiften samlas in, och efter det gallras den bort för just det specifika ändamålet. Däremot kan kontaktuppgiften finnas kvar i vårt system i 10 år efter utförd värdering, av arkiveringsskäl, utan att den anvsänds till marknadsföring.

Varifrån kommer uppgifterna?

Dig själv: när du kontaktar oss i de olika situationerna i tabellen ovan lämnar du personuppgifter till oss som vi behandlar på nödvändigt sätt för varje ändamål.

Lantmäteriet: från Lantmäteriet får vi fastighetsinformation som vi enligt lag är skyldiga att kontrollera och delge spekulanter vid en förmedling, som taxeringsvärde, servitut, inteckningar och andra rättigheter och gemensamhetsanläggningar. Vi kontrollerar också vem som äger fastigheten.

Bostadsrättsföreningen: från bostadsrättsföreningen får vi lägenhetsinformation som vi är skyldiga att kontrollera och delge spekulanter vid en förmedling, som pantsättning, andelstal, upplåten mark, lägenhetens nummer, storlek och årsavgift. Vi kontrollerar också vem som äger lägenheten.

Andra instanser som vi kan hämta information ifrån är Skatteverket (t.ex. information om dödsbon), Bolagsverket (t.ex. information om firmatecknare) och andra offentliga register.

Listan anger de vanligaste uppgiftslämnarna men är inte uttömmande.

Vilka andra kan dina personuppgifter komma att delas med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter enligt beskrivningen som följer. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert. Samtliga samarbetspartner har undertecknat avtal som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav gentemot oss och dig som kund. Bl. a. har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

• Leverantörer. Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, främst kontaktuppgifter, med leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och leverera en förstklassig tjänst. Det kan vara t ex en fotograf som fotograferar din bostad inför försäljning eller en städfirma som flyttstädar din nyinköpta bostad. Andra exempel är besiktningsmän och försäkringsbolag. Även Hemnet, inklusive uppgift om slutpris, räknas hit.
Personuppgifter hanteras också hos systemleverantörer, molntjänstleverantörer, webbyråer och liknande partner för att vi som fastighetsmäklare ska kunna utföra vårt arbete.

• Nyproduktionsproducenter. Om du köper en nyproducerad bostad via oss delar vi namn, personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om bostaden med byggherren. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning.

• Bostadsrättsförening. I och med ett förmedlingsuppdrag delar vi namn, personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om bostaden med bostadsrättsföreningen.

• Banker. Vi har kontakt med säljares och köpares banker under förmedlingsarbetet för att fastställa pantsättningar och administrera tillträdet. Om du som spekulant ber om hjälp med lånelöfte hos en bank vi samarbetar med skickar vi namn och dina kontaktuppgifter till banken tillsammans med relevant info om aktuell bostad.

• Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och andra myndigheter. Om FMI begär ut handlingar och uppgifter är vi enligt lag skyldiga att tillhandahålla dem. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om du har godkänt det. Ett exempel på rättslig skyldighet att lämna information är för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering.

• Relevanta samarbetspartner som erbjuder boenderelaterade tjänster till dig. Ett exempel är möjligheten att i vissa städer får boenderelaterade rabatter och erbjudanden via tjänsten Qlip.

Överföring till länder utanför EU/EES förekommer inte

Vi gör ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att

– få ett kostnadsfritt registerutdrag i textform med de alla personuppgifter vi har om dig. En del uppgifter kan du även få i ett format som är lätt att elektroniskt överföra till en annan leverantör. Det gäller endast uppgifter som du själv försett oss med (exempelvis kontaktuppgifter).

– rätta och komplettera dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

– få personuppgifter raderade ur våra register om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. (Det kan finnas rättsliga skyldigheter i skattelagstiftning, bokföringslagar och penningtvättslagstiftning, som gör att vi kan vara tvungna att spara vissa uppgifter en längre tid. Exempel på sådana uppgifter kan vara ditt namn och personnummer om du ingått avtal med oss eller via oss, och fakturainformation.) Läs mer detaljer i den kompletta versionen av policyn.

– invända mot att vi behandlar dina uppgifter, och tacka nej till direkt marknadsföring och eventuellt automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt lagen, har du rätt att överklaga till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsärenden. Kontaktuppgifter finns på www.imy.se/kontakta-oss.

Läs gärna informationen på www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

DETALJERAD DATASKYDDSPOLICY
Klicka här för att ladda ner en pdf med den detaljerade dataskyddspolicyn från Widerlöv.

KONTAKTUPPGIFTER
När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling kan du mejla oss på dataskydd@widerlov.se. Personuppgiftsansvarig är Mäklarfirman Widerlöv & Co AB som har sitt säte i Uppsala, med orgnr 556559-1871.

Telefon 018-55 55 55. Adress Mäklarfirman Widerlöv & Co, Östunagatan 1, 753 23 Uppsala.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 13 mars 2022.